اخبار سياسي اخبار سياسي .

اخبار سياسي

INSTEX چيست و چه فرقي با spv دارد؟

INSTEX چيست و چه فرقي با spv دارد؟ سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس روز گذشته به طور رسمي ايجاد زيرساخت INSTEX را كه SPV محسوب مي‌شود، ايجاد كردند تا از اين طريق تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را دور بزنند. فارس به نقل از اسپوتنيك: سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس روز گذشته به طور رسمي ايجاد زيرساخت INSTEX را كه SPV محسوب مي‌شود، ايجاد كردند تا از اين طريق تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را دور بزنند. INSTEX به طور مخفف يعني ابزار حمايت از مبادلات تجاري، مكانيزه پرداختي است كه به شركت‌هاي اروپايي اين امكان را مي‌دهد بدون قرار گرفتن در معرض تحريم‌هاي آمريكا با ايران تجارت كنند. سه شركت اروپايي طي بيانيه‌اي اعلام كردند INSTEX از تجارت قانوني اروپا با ايران حمايت كرده و در گام نخست بخش‌هاي حياتي براي مردم ايران را از جمله امور دارويي، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي را در برخواهد گرفت. براي آنكه اروپا پس از خروج از آمريكا توافق هسته‌اي را زنده نگه دارد در سال ۲۰۱۸ قوانين مسدودساز را براي نخستين بار از سال ۱۹۹۶ دوباره به جريان انداخت. اين قوانين پيشتر در سال ۱۹۹۶ و با هدف مقابله با تحريم آمريكا عليه اروپا، ايران و ليبي از سوي پارلمان اروپا اجرايي شد. اجراي قوانين مسدودساز به شركت‌هاي اروپايي امكان دور ماندن از تحريم‌هاي فرامرزي آمريكا را فراهم كرده و درواقع هر گونه تحريم‌هاي خارجي بر اروپا را بي‌اثر مي‌كند و از طرف ديگر رعايت تحريم‌هاي خارجي توسط اشخاص حقيقي و شركت‌هاي اروپايي را ممنوع مي‌كند. ايجاد SPV كه INSTEX ابزار آن محسوب مي‌شود، بخشي از تلاش اروپا براي نجات توافق هسته‌اي با ايران است. عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه ايران مي‌گويد: نظام پرداخت مالي ايران با اروپا اگرچه نخست براي كالاهاي غيرتحريم شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما در نهايت موارد تحريم‌شده را نيز پوشش خواهد داد و درواقع هدف از ايجاد اين زيرساخت نيز مبادلات كالاهاي تحريم‌شده است. در صورتي كه SPV وجود نداشته باشد، شركت‌هاي اروپايي كه مي‌خواهند از ايران كالا وارد كنند يا نفت بخرند، در معرض سياست‌هاي تنبيهي آمريكا به دليل نقض تحريم‌ها قرار خواهند گرفت. جرمي هانت، وزير امور خارجه انگليس، مي‌گويد: INSTEX ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گامي شفاف و عملي است كه نشان مي‌دهد اروپا خود را شديدا متحد به توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ ايران تا زماني كه اين كشور به طور كامل به توافق پايبند باشد، مي‌دانند. قرار است دفتر مركزي INSTEX در پاريس و زير نظر آلماني‌ها ايجاد شود و بنا به گفته سازمان ثبت شركت‌هاي فرانسه دفتر اين شبكه مالي در ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه ايجاد خواهد شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طرف ديگر شبكه CNBC گزارش داد كه سه نماينده از سه كشور اروپايي بر عملكرد اين SPV نظارت خواهند كرد. بنا به گزارشات ارائه‌شده SPV با ارائه اعتبار مجازي قرار است زيرساخت مبادله كالا به كالا به ايران را فراهم كرده و درواقع اعتبار مجازي مذكور به عنوان ارز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرمي هانت مي‌گويد: سه كشور اروپايي در حال همكاري براي فراهم كردن تمام نيازهاي فني و قانوني در راستاي اجرايي شدن SPV هستند كه بخشي از اين مسئله شامل همكاري با ايران در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در اين كشور خواهد بود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گزارش رويترز، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عراقچي همچنين گفته است كه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي اينكه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرخه SPV كامل شود ايران بايد يك شركت آينه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با INSTEX در داخل ايجاد كند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هنوز مشخص نيست كه چه زماني قرار است مبادلات تجاري با SPV انجام شود اما انتظار مي‌رود كه عملياتي شدن آن چند ماه طول بكشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حالي كه SPV با هدف مصون نگاه داشتن شركت‌هاي اروپايي از عواقب نقش تحريم‌هاي ايران تشكيل شده است، اما اروپايي‌ها در بيانيه خود اعلام كرده‌اند كه طرف‌هاي ثالث نيز مي‌توانند به اين سامانه متصل شوند. در بيانيه اروپايي‌ها آمده است: در بلندمدت قصد داريم INSTEX را بر روي كشورهاي ثالث كه مي‌خواهند با ايران تجارت كنند، باز كنيم و سه كشور اروپايي به همكاري خود براي رسيدن به اين هدف ادامه خواهند داد. البته در اين بيانيه در طور شفاف آمده است كه هنوز مشخص نيست چگونه قرار است به كشورهاي ثالث دسترسي به INSTEX داده شود. بر اساس بيانيه كشورهاي اروپايي، اين سامانه جديد تمام استانداردهاي تجاري اروپا و سازمان ملل را در بر خواهد داشت كه از جمله آنها استانداردهاي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. در اين بيانيه، اروپايي‌ها از ايرانيان خواسته‌اند تا تمام ضوابط FATF را اجرايي كنند. در واكنش به معرفي SPV آمريكا مجددا شركت‌هاي اروپايي را تهديد كرده و گفته است شركت‌هايي كه از اين طريق تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را نقض مي‌كنند در معرض قطع دسترسي به نظام بانكي آمريكا قرار خواهند گرفت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پيش‌تر در ماه ژانويه يك مقام دولتي آمريكا هشدار داده بود كه در صورت اجرايي شدن SPV و فراهم شدن شرايط دور خوردن تحريم‌هاي آمريكا، واشنگتن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقدامات تنبيهي عليه اروپا اتخاذ خواهد كرد.


برچسب: اخبار سياسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۱:۲۵ توسط:conposeti موضوع: نظرات (0)